ATUALNOŚCI Z NASZEJ BRANŻY

piątek, 22 maja 2020 / Opublikowano w Gryf

Pełnomocnik Wspólnika Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. Pisemne zgłoszenie kandydatów należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 08 czerwca 2020 r. do godz. 12.00. w siedzibie Spółki przy ulicy Władysława VI, 70-651 Szczecin, w sekretariacie Prezesa Zarządu.

Szczegóły do ogłoszenia w załączniku.

Załącznik nr 1

piątek, 14 lutego 2020 / Opublikowano w Gryf

Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława IV 1; 70-651 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 70356, posiadającą: NIP: 851-020-49-64, REGON: 810036821, kapitał zakładowy w wysokości 5 650 000,00 złotych zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4 MW na dachu nowej chłodni Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o.o., przy ul. Władysława IV 1 w Szczecinie”.

Szczegółowe warunki zapytania w załączniku.

Załącznik nr 1

wtorek, 01 października 2019 / Opublikowano w Gryf

Pełnomocnik Wspólnika Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2019 – 2020.
Termin składania ofert do dnia 15 października 2019 r. do godz. 10.00.

Załącznik nr 1

wtorek, 20 sierpnia 2019 / Opublikowano w Gryf

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o.o. do zakupu serwera stwierdza, że po zbadaniu i ocenie ofert złożonych przez trzech Oferentów dokonała wyboru wykonawcy zamówienia. Jako najkorzystniejszą oceniono ofertę firmy Sygnite spółka akcyjna.
Kryterium wyboru oferty była cena (70%) oraz zakres gwarancji (30%).
Komunikat został ogłoszony w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.chlodniagryf.pl

Marek Kaleta – Prokurent
Sławomir Machowicz – Prokurent

GÓRA